Privacy reglement

Algemeen.

Stichting Hoeve Sprey is een kleinschalige zorgonderneming. Wij zijn daarom verplicht persoonsgegevens te verwerken. Met persoonsgegevens bedoelen wij onder andere:

 • Naam
 • Adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Diagnostiek
 • Medische situatie
 • Levensgeschiedenis
 • Ziektekostenverzekering
 • Rapportage
 • Evaluatie

Dit is allemaal privacy gevoelige informatie. Alles wat is opgeschreven over jou, bewaart de begeleiding in een map of op de computer. Deze map staat in een kast die op slot kan, daar staat jouw map dus veilig. Ook op de computer zijn beveiligingen aangebracht, zodat niet iedereen bij jouw gegevens komt. Alle medewerkers van Hoeve Sprey die bij jouw zorg en ondersteuning betrokken zijn mogen jouw map lezen. Visite mag dat niet en ook andere zorgvragers mogen dat niet. Als je Hoeve Sprey zou verlaten, dan mag je vragen dat alles wat over jou geschreven is overgedragen wordt aan je nieuwe zorgverlener. Ook mag je bij jouw vertrek vragen dat al je gegevens vernietigd worden. Als je dat niet doet, dan bewaart Hoeve Sprey je gegevens 20 jaar. Na deze periode worden alle papieren vernietigd.

In sommigen gevallen moeten wij informatie delen met derden zoals de gemeente, zorgkantoor en belastingdienst. Wij vinden het van groots belang om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Wij houden daarbij rekening met de volgende eisen:

 • Wij vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • De door ons verwerkte persoonsgegevens beperken zich tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
 • Wij vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.
 • Wij geven geen gegevens door aan de derden tenzij dat nodig is om de gevraagde diensten te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Als wij gegevens met derden delen, dan maken wij hier expliciet afspraken over zodat de gegevens rechtmatig gebruikt worden en niet voor andere doeleinden.
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en dat spreken we ook af met partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • De gegevens die wij verwerken kunnen op jouw verzoek worden ingezien en indien nodig gecorrigeerd of zelfs verwijderd worden.

Website.
Als je onze website bezoekt, www.hoevesprey.nl, dan kun je ook via onze website om informatie vragen. Van jouw bezoek aan onze website registreren wij geen gegevens. Als je via onze website om informatie vraagt krijg je deze op eigen verzoek toegestuurd op het door jouw verstrekte e-mail adres. Wij zullen dit email adres niet voor andere doeleinden gebruiken of doorspelen aan derden.

Wijzigingen.
De wetgeving rondom jouw privacy is volop in ontwikkeling. Wij zullen proberen om daar passend op in te spelen. Daarom kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacyverklaring is steeds te vinden op de onze website www.hoevesprey.nl

Het gebruik van persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens als je bij ons dagbesteding / begeleiding groep afneemt. In dit kader verwerken wij bijvoorbeeld jouw intakegesprek, gegevens over de zorgvraag, diagnostiek en medicijngebruik. Tevens leggen wij periodiek de evaluatie vast. De gegevens gebruiken wij om passende zorg en begeleiding te bieden. Deze gegevens zijn ook nodig om voor jouw gezondheid te kunnen zorgen. De door jou verstrekte gegevens worden onder andere gebruikt om de (zorg)afspraken met opdrachtgevers vast te leggen. Daarnaast stellen we met behulp van deze gegevens een plan op waarin we de doelen beschrijven. We rapporteren en leggen gegevens vast om jouw persoonlijke ontwikkeling te bespreken en te beoordelen.

Rechten van cliënten.
Cliënten hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit met een geldig legitimatiebewijs aangeven bij Hoeve Sprey.

Tot slot.
De gegevens gebruiken wij voor onze eigen (zorg)administratie. Gegevens over jouw functioneren gebruiken we om de ontwikkeling te documenteren en om deze bespreekbaar te maken. In het kader van de zorgopdracht zijn we wettelijk verplicht om, periodiek, gegevens te delen met de opdrachtgever. De betreffende informatie delen we alleen na schriftelijke of mondelinge toestemming van de zorgvrager en / of mentor dan wel curator. Wij delen alleen de strikt noodzakelijk gegevens voor specifieke en bekende doeleinden. Wij delen geen informatie met derden voor anderen doelen dan waarvoor wij de gegevens verzameld hebben.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat door contact op te nemen met Bram Sprey via 06 – 2285 4399 of per mail: info@hoevesprey.nl